Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Dataskyddet är av särskild vikt för oss på LIIDIMEDIA OY. Därför vill vi informera er om typen, omfattningen och målen för eventuell insamling, lagring, översändning och användning av persondata och beaktar härvid riktlinjerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Ni kan när som helst nå oss på följande adress: [email protected]

1. Persondata som samlas in och lagras av oss

När ni tar del av vårt erbjudande genom att fylla i inmatningsfälten, och/eller besöker vår webbplats, kan persondata samlas in av oss på följande sätt:

Det kan samlas in persondata som ni ställer oss till förfogande genom att ta del av vårt erbjudande och/eller genom att använda vår webbplats. Däri omfattas även de persondata som ni meddelar genom att fylla i inmatningsfälten inom ramen för deltagandet i tävlingen, eller genom att utnyttja andra erbjudanden. Persondata är i detta sammanhang särskilt ert namn, er adress, er e- postadress, ert telefonnummer och eventuella intressen, som meddelas vid enkäter.

I den mån ni även sluter ett avtal rörande vårt erbjudande, respektive avger en viljeförklaring angående detta, lagrar vi även informationerna om en eventuell beställning och betalningssätt.

I den mån som ni efter tävlingen besvarar eventuella frågor om intressen etc. och/eller era intressen tydligt framträder genom teckning av testabonnemang eller dylikt, lagrar vi dessa data, för att upprätta en personlig användarprofil, som möjliggör intresseanpassad och optimerad direktreklam.

Persondata som kan samlas in genom ert besök på vår webbplats är orts- och tidsangivelser, IP-adresser och övriga kommunikationsangivelser, som ställs till förfogande genom användning av er dator.

Vidare kan statistiska data vid ett besök på vår webbplats samlas in och användas. Statistiska data är bland annat data om användning av en speciell webbläsare liksom dess modell.

2. Hur och varför era persondata bearbetas och förmedlas av oss och vad de används till

De data som samlas in vid registreringen för tävlingen används för genomförandet av tävlingen, fastställandet av vinnaren, vinstadministrationen, underrättelsen av vinnaren och översändandet av vinsten.

Om det efter fullbordandet av tävlingen skulle tas emot viljeförklaringar för köp, tjänsteleverans eller övriga avtal med tredjepartsföretag, så ges de insamlade data och avtalsspecifikt insamlade data vidare till respektive tredjepartsföretagen.

Vi insamlar och bearbetar era persondata i händelse av ett deltagande i vår tävling på grundval av det slutna avtalet om deltagande. Detta förpliktigar er att tillhandahålla era persondata, om och i den mån som ni skulle vilja delta i vår tävling. Den nämnda databearbetningen äger därvid rum med syftet att bedriva egen direktmarknadsföring, och för det andra med syftet att överlämna data till våra sponsorer, för att likaledes för dessa möjliggöra direktmarknadsföring, som är skräddarsydd för er över kanalerna e-post, post, telefon och SMS.

En sådan bearbetning av era persondata kan ske i överensstämmelse med eventuellt separat avgivna samtycken till kontakttagande för reklamändamål i form av telefon-, SMS-, e-post- och postreklam respektive i överlämnandet av data för dessa direktmarknadsföringssyften till de namngivna sponsorerna av tävlingen, liksom inom ramen för våra berättigade intressen, som motiveras genom ert samtycke.

Slutligen utgår vi från att samtycket till telefon-, SMS-, e-post- och postreklam från oss och våra sponsorer också utgör ett dataskyddsrättsligt samtycke till den anslutande bearbetningen av era persondata, med syftet att förmedla direktreklam genom anordnaren och dennes sponsorer och utföra det därmed förbundna överlämnandet av data, så att även i detta avseende den motsvarande databearbetningen är tillåten.

Därvid kan det vara så att det före användningen av data för direktreklam respektive ett överlämnande av data till sponsorerna sker en analys av era intressen och preferenser. I detta syfte kan de svar utvärderas, som ni har givit efter registreringen för tävlingen, och det kan äga rum en profilbildning, för att kunna genomföra de direkta marknadsföringsåtgärderna från oss och eventuella sponsorer mer målinriktat.

Med hjälp av dessa utvunna data, i synnerhet de från våra enkäter i anslutning till tävlingen, lägger vi upp en så kallad användarprofil av er för att kunna erbjuda er en intresseanpassad service utformad för era individuella behov. Genom utarbetandet av denna kan vi därvid i samband med den automatiserade bearbetningen av era data inordna personliga aspekter som exempelvis era intressen och preferenser, för att på så vis möjliggöra att vi liksom även våra sponsorer uteslutande låter er få reklam och erbjudanden, som är intressanta för er.

Likaså erhåller vi ofta, i den mån er terminal understödjer denna funktion, en bekräftelse om vilka e-postmeddelanden från oss som ni öppnar och hur ni vidare handskas med denna e-post, för att i framtiden kunna gestalta dessa på ett mer användbart och intressant sätt för er. Därutöver kan ett överlämnande av era persondata ske i sådana fall då vi är rättsligen förpliktade därtill, eller i den mån som det skulle fordras för att genomdriva andra rättigheter/krav respektive för rättsligt försvar, om och i den mån som dessa grundar sig på anordnarens berättigade intressen eller övriga tredje parter. Detsamma gäller i händelse av ett övertagande av vår affärsverksamhet av tredje part.

3. Var och hur länge vi lagrar era persondata och vart er data kan exporteras

Era persondata lagras av oss inom EES. Det är möjligt med dataöverföring till så kallade tredje länder i överenskommelse med sponsorerna som nämns i tävlingens sponsorlista. Tredje länder är sådana länder som ligger utanför den Europeiska Unionen. Beträffande sådana dataöverföringar hänvisar vi till att alla målländer som är nämnda i sponsorlistan är säker överföring inom ramen för EU:s dataskyddsrättsliga riktlinjer. Sålunda föreligger motsvarande lämplighetsbeslut från Europakommissionen, till exempel för tredje länderna Andorra, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey och Schweiz. Dessa bekräftar att de nämnda tredje länderna på grund av inhemska rättsföreskrifter eller internationella förpliktelser garanterar ett lämpligt mått av skydd av persondata.

Så vitt det inte sker någon borttagning eller spärrning, i enlighet med av er utövade rättigheter, lagras era data permanent med förut nämnda syften.

Efter att ni har återkallat ett eventuellt samtycke till databearbetning och/eller har invändning mot detta sätter vi er på vår så kallade spärrlista. Detta betyder att vi inte längre använder era persondata i marknadsföringssyfte och inte heller längre överlämnar dessa. Vi lagrar dock era data för juridiska ändamål (till exempel för bevisplikter och för att avvärja och göra gällande anspråk etc.). Era data tas bort efter en ytterligare frist om 3 år, så vitt inte tvingande grunder talar emot detta eller om en motsvarande databearbetning är tillåten av andra orsaker, till exempel i form av ett förnyat samtycke.

Därutöver handlar vi på samma sätt om vi inte längre har använt era persondata under en tidsperiod av 24 månader, d.v.s. varken har använt dem för egna marknadsföringssyften eller överlämnat dem till sponsorer.

4. Skydd av era persondata

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda era persondata mot förlust, stöld, missbruk, obehörigt tillträde, obehörigt överlämnande, obehörig ändring och förstöring. Sålunda skyddas era data särskilt inom ramen för tillträdeskontroll (säker placering av servrarna till vilka tillträde ges enbart efter en definierad säkerhetsprocedur), tillgångskontroll (kryptering av dataöverföringen, individuell utdelning av lösenord, behörigheter för medarbetare), åtkomstkontroll (individuell åtkomstbehörighet för medarbetare genom personliga konton och identifierings- och autentiseringskrav), överlämnandekontroll (ständig kontroll och anvisningar till de behöriga, ingen lokal datalagring, protokollföring av alla dataexporter och översändningar), inmatningskontroll (kontobunden granskning, protokollföring genom tidsstämplar och värd).

Trots dessa förebyggande åtgärder kan vi på grund av Internets osäkra natur inte garantera säkerheten för er dataöverföring till vår webbsida. Därför sker varje dataöverföring från er till vår webbsida på er egen risk.

5. Vad ni är berättigad till

Ni har rätt, enligt artikel 15 av GDPR, att när som helst erhålla upplysningar om de data som är lagrade om er person, inbegripet ursprung och mottagare av era data såväl som syftet med databearbetningen.

Ni har dessutom rätt att av oss kräva rättning av oriktiga persondata som beträffar er.

Dessutom är ni berättigad att återkalla en eller flera eventuellt tilldelade samtyckesförklaringar till bearbetning av era persondata med framtida verkan. En sådan återkallelse berör emellertid inte lagligheten i de bearbetningsprocesser som hittills har ägt rum.

Vidare har ni rätt att begära borttagning av era data och rätt att bli glömd. Om det inte föreligger rättsliga hinder kommer vi ta bort era persondata.

För att göra gällande de rättigheter som är upptagna ovan i detta avsnitt ber vi er kontakta oss följande e-postadress: [email protected].

6. Användningsdata och cookies

Ni kan se på våra internet-sidor utan att ange persondata. Emellertid uppstår det vid ett besök av våra sidor bestämda tekniska data, så kallade användningsdata. Dessutom sätter vi i förekommande fall in en eller flera cookies, vilket vi härmed vill informera er om.

Användningsdata:

Vid ert besök på våra webbsidor lagrar vi standardmässigt uteslutande webbsidan från vilken ni kom fram till vårt erbjudande, namnet på er Internet- tjänsteleverantör, vilka webbsidor ni har besökt inom vårt internet-erbjudande, såväl som datum och längd på ert besök. Utvunna data anonymiseras fullständigt.

Er IP-adress såväl som en tidsstämpel lagras dessutom av säkerhetsgrunder och används för interna ändamål. IP-adressen är i detta sammanhang en identifierare som hänför sig till en maskin. Syftet med en tidsstämpel är att göra det tydligt för människor eller datorer när vilka händelser inträffar.

Cookies

Inom ramen för våra internet-sidor använder vi så kallade cookies vars användning ni måste godkänna, om ni vill använda våra webbsidor. Här handlar det om små filer, som lagras på er hårddisk och i vilka bestämda data lagras, som servern som har placerat cookien åter kan läsa ut.

Ifall ni, vilket inte har någon inverkan på utnyttjandet av vår tävling, vill förbjuda användningen av cookies, ber vi er att före användandet av våra sidor företa en motsvarande inställning i er webbläsare. Där kan ni förhindra godkännandet och lagringen av nya cookies.

7. Borttagning av cookies

Som användare kan ni när som helst bestämma vilka cookies ni accepterar eller skulle vilja ta bort. De individuella inställningarna för detta kan ni själv direkt företa i inställningarna för er webbläsare.

8. Minderåriga

Denna webbplats innefattande dataskyddsförklaringen och de allmänna villkoren riktar sig inte till minderåriga. Inga persondata om minderåriga samlas in, används och/eller överförs avsiktligt.